Vem več kot drugi, ker vem, da ljudi obvladuje nezavedno.

mag. mag. Roman Vodeb

Psihična priprava športnikov (in še koga)

Psihična priprava športnikov (in še koga)

Psihična in/oz. filozofska priprava ter svetovanje športnikom, trenerjem (selektorjem), vodjem ekip oz. reprezentance, predsednikom klubov (društev oz. /panožnih, nacionalnih/ zvez). Področje osebnega svetovanja in psihične oz. filozofske priprave je poslovna oz. osebna skrivnosti. Trenerje naučim veščine motiviranja in (pozitivnega) vplivanja na športnika. Ekipam lahko predavam – npr. o psih(osomat)ičnih osnovah športnih poškodb, o nezavednem čustvovanju, motivaciji …

...več

Hipnoza in avtogeni trening

Hipnoza in avtogeni trening

Če je treba, lahko uporabim tudi HIPNOZO (pri tistih, ki so pač dojemljivi za hipnozo) – vendar le, če imate resnično probleme, ki bi se jih dalo odpravljati s hipnozo. Doslej sem s hipnozo oz. vodenim avtogenim treningom odpravljal različne probleme oz. tegobe: težave s prehranjevalnimi navadami

...več

Kritična ocena (drugo mnenje)

Kritična ocena (drugo mnenje)

Kritična ocena (drugo mnenje) in presoja različnih promocijskih akciji in oglaševalskih gradiv oz. kampanij (tudi političnih) ter (znanstvenih) raziskav, ki se nanašajo na “človeške vire”, na nezavedne procese. Kritično je mogoče presojati tudi različne raziskave, scenarije in finalna poročila zunanjih sodelavcev oz. partnerjev, “ekspernih skupin”.

...več

Napenjam možgane, kritično mislim

Napenjam možgane, kritično mislim

Pomagam zaznavati in reševati različne dileme ter zagate (vezane na duševnost človeka in/oz. na funkcioniranje ekip oz. delovnih kolektivov – »team building«). Proučevanje skupinske dinamike oz. mikrosociologije delovnih kolektivov (v firmah, zavodih, občinskih upravah, društvih oz. zvezah, ansamblih, političnih strankah) ali športnih ekip.

...več